jeremiah 11 in tamil

11 ஆகையினால் இதோ, அவர்கள் தப்பித்துக்கொள்ளமாட்டாத தீங்கை அவர்கள்மேல் வரப்பண்ணுவேன்; அப்பொழுது என்னை நோக்கிக் கூப்பிடுவார்கள்; நான் அவர்களைக் கேளாதிருப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். Ashort Meditation on jeremiah 29-11 by Jeyasingh Bennett in Tamil, Jeremiah in Tamil. அவர்� 2 நீங்கள் கேட்டு யூதாவின் மனுஷருக்கும் எருசலேமின் குடிகளுக்கும் சொல்லவேண்டிய உடன்படிக்கையின் வார்த்தைகளாவன: 3 என் சத்தத்தைக் கேட்டு, நான் உங்களுக்குக் கற்பிக்கிறபடியே எல்லாக் காரியங்களையும் செய்யுங்கள்; அப்பொழுது நீங்கள் என் ஜனமாயிருப்பீர்கள், நான் உங்கள் தேவனாயிருப்பேன்; 4 நான் உங்கள் பிதாக்களை இருப்புக்காளவாயாகிய எகிப்துதேசத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணின நாளிலே அவர்களுக்குக் கற்பித்த இந்த உடன்படிக்கையின் வார்த்தைகளைக் கேளாத மனுஷன் சபிக்கப்பட்டவனென்று, இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய கர்த்தர் உரைக்கிறார் என்று அவர்களுக்குச் சொல்லு. 17 பாகாலுக்குத் தூபங்காட்டுகிறதினாலே எனக்குக் கோபமுண்டாக்க இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரும், யூதா குடும்பத்தாரும் தங்களுக்குக் கேடாகச் செய்த பொல்லாப்பினிமித்தம் உன்மேல் தீங்கை வரப்பண்ணுவேன் என்று உன்னை நாட்டின சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். Search for: Tamil Close search. எரேமியா 11:14ஆதலால் நீ இந்த ஜனத்துக்காக விண்ணப்பம்பண்ணவேண்டாம், அவர்களுக்காக மன்றாடவும் கெஞ்சவும்வேண்டாம்; அவர்கள் தங்கள் ஆபத்தினிமித்தம் என்னை நோக்கிக் கூப்பிடுங்காலத்திலே நான் அவர்களைக் கேளாதிருப்பேன். அவர்கள் கர்த்தரைத் தேடும்படி தங்கள் ஆடுகளோடும் தங்கள் மாடுகளோடும் போவார்கள்; அவரைக் காணமாட்டார்கள்; அவர் அவர்களை விட்டு விலகினார். aathalaal Nee Intha Janaththukkaaka Vinnnappampannnavaenndaam, Avarkalukkaaka Mantadavum Kenjavumvaenndaam; Avarkal Thangal Aapaththinimiththam Ennai Nnokkik Kooppidungaalaththilae Naan Avarkalaik Kaelaathiruppaen. Please click a verse to start collecting. Therefore don’t you pray for this people, neither lift up cry nor prayer for them; for I will not hear them in the time that they cry to me because of their trouble. பரிசுத்த வேதாகமம் எரேமியா அதிகாரம் 15 – Read Holy Bible Book Of Jeremiah Chapter 15 In Tamil With English Reference 11 This is the word that came to Jeremiah from the Lord: 2 “Listen to the words of this covenant and tell them to the men of Judah and the residents of Jerusalem. 5 இன்றையதினம் இருக்கிறபடி, பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்தை உங்கள் பிதாக்களுக்குக் கொடுப்பேனென்று நான் அவர்களுக்கு இட்ட ஆணையை நான் திடப்படுத்தும்படி இப்படி ஆகும் என்றார்; அதற்கு நான் பிரதியுத்தரமாக: அப்படியே ஆகக்கடவது கர்த்தாவே என்றேன். They will fail and be thoroughly disgraced; their dishonor will never be forgotten. 11 The word that came to Jeremiah from the Lord: 2 “Hear the words of this covenant, and speak to the men of Judah and the inhabitants of Jerusalem. http://goodnewspublishers.blogspot.in/http://bellwetherinternational.blogspot.in/http://thepicturebible.blogspot.in/ Jeremiah was born in an Anglo-Indian Roman Catholic Christian family in Arakkonam, Tamil Nadu, then moved to Chennai. நீ இந்த ஜனத்துக்காக விண்ணப்பம் செய்யவேண்டாம்; அவர்களுக்காக மன்றாடவும் கெஞ்சவும் வேண்டாம், என்னிடத்தில் அவர்களுக்காகப் பரிந்துபேசவும் வேண்டாம், நான் உனக்குச் செவிகொடுப்பதில்லை. Tamil Christian Songs .IN. The Tamil Bible. Collect Tamil Bible Verses. எரேமியா 11:5 in English intaiyathinam Irukkirapati, Paalum Thaenum Odukira Thaesaththai Ungal Pithaakkalukkuk Koduppaenentu Naan Avarkalukku Itta Aannaiyai Naan Thidappaduththumpati Ippati Aakum Entar; Atharku Naan Pirathiyuththaramaaka: Appatiyae Aakakkadavathu Karththaavae Enten. ஆகையினால் இதோ, அவர்கள் தப்பித்துக்கொள்ளமாட்டாத தீங்கை அவர்கள்மேல் வரப்பண்ணுவேன்; அப்பொழுது என்னை நோக்கிக் கூப்பிடுவார்கள்; நான் அவர்களைக் கேளாதிருப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். Jeremiah 11-13 New International Version (NIV) The Covenant Is Broken. Jeremiah 11:15 in Other Translations King James Version (KJV) What hath my beloved to … Continue reading "Jeremiah 11:15 in Tamil" She also appeares in Telugu films. Study This × Bible Gateway Plus. Menu. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. பரிசுத்த வேதாகமம் எரேமியா அதிகாரம் 1 – Read Holy Bible Book Of … Jeremiah 18 in Tamil எரேமியா 18. Jeremiah 11:14 in Other TranslationsKing James Version (KJV)Therefore pray not thou for this people, neither lift … Continue reading "Jeremiah 11:14 in Tamil" Continue reading "Jeremiah 11:14 in Tamil" Curse of the Covenant. கர்த்தர் என்னை நோக்கி: நீ இந்த ஜனத்துக்கு நன்மையுண்டாக விண்ணப்பம்பண்ணவேண்டாம். Home » Tamil Bible » Jeremiah » Jeremiah 11 » Jeremiah 11:14 in Tamil. 1 கர்த்தரால் எரேமியாவுக்கு உண்டான வசனம்: 2 1 அம்மோன் புத்திரரைக்குறித்துக் கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால்: இஸ்ரவேலுக்குக் குமாரர் இல்லையோ? பரிசுத்த மாம்சத்தை உன்னைவிட்டுத் தாண்டிப்போகப்பண்ணுவார்கள்; உன் பொல்லாப்பு நடக்கும்போது நீ களிகூருகிறாயே. 2 நீங்கள் கேட்டு யூதாவின் மனுஷருக்கும் எருசலேமின் குடிகளுக்கும் சொல்லவே 16 நல்ல கனி உண்டாயிருக்கிற நேர்த்தியும் பச்சையுமான ஒலிவமரமென்னும் பேரைக் கர்த்தர் உனக்கு இட்டார்; ஆனால் மகா அமளியின் சத்தமாய் அதைச் சுற்றிலும் நெருப்பைக்கொளுத்துகிறார், அதின் கொம்புகள் முறிக்கப்பட்டது. Mercy R Maqbool on Psalms 91:13 – Hindi Promise Card #29; M.Sunith kumar on யோசுவா 1:9 – Tamil Promise #2; ABHAY SAMUEL on Psalms 91:15 Hindi Promise Card; Felichia on Philippians 4:13 English Promise Card; samarin on ஏசாயா 43:1 Tamil Promise Card; Archives. Jeremiah 11:10 in Other … Continue reading "Jeremiah 11:10 in Tamil" 13 யூதாவே, உன் பட்டணங்களின் இலக்கமும் உன் தேவர்களின் இலக்கமும் சரி; எருசலேமுடைய வீதிகளின் இலக்கமும், நீங்கள் பாகாலுக்குத் தூபங்காட்டும்படி அந்த இலச்சையான காரியத்துக்கு ஸ்தாபித்த பீடங்களின் இலக்கமும் சரி. அவனுக்குச் சுதந்தரவாளி இல்லையோ? 8 ஆனாலும் அவர்கள் கேளாமலும், தங்கள் செவியைச் சாயாமலும் போய் அவரவர் தம்தம் பொல்லாத இருதயகடினத்தின்படி நடந்தார்கள்; ஆதலால் நான் அவர்கள் செய்யும்படி கட்டளையிட்டதும், அவர்கள் செய்யாமற்போனதுமான இந்த உடன்படிக்கையின் வார்த்தைகளையெல்லாம் அவர்களுக்குப் பலிக்கப்பண்ணுவேன் என்று சொல் என்றார். And as for you, make no prayers for this people, send up no cry or prayer for them: for I will not give ear to their cry in the time of their trouble. 21 ஆதலால் நீ எங்கள் கையினாலே சாகாதபடிக்குக் கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே தீர்க்கதரிசனம் சொல்லவேண்டாம் என்று சொல்லி, உன் பிராணனை வாங்கத்தேடுகிற ஆனதோத்தின் மனுஷரைக்குறித்துக் கர்த்தர் சொல்லுகிறார்: 22 இதோ, இதினிமித்தம் உங்களை விசாரிப்பேன்; இளவயதுள்ளவர்கள் பட்டயத்தாலே சாவார்கள்; அவர்கள் குமாரரும் அவர்கள் குமாரத்திகளும் பஞ்சத்தாலே சாவார்கள். Tamil Bible. They have been unfaithful to the covenant of the Lord (11:1 – 17), and, accordingly, must suffer the course of their infidelity (11:18 - 12:17). View More Titles. Please click a verse to start collecting. She works predominantly in the Tamil and Malayalam film industries. 23 அவர்களில் மீதியாய் இருப்பவர்களில்லை; நான் ஆனதோத்தின் மனுஷரை விசாரிக்கும் வருஷத்திலே அவர்கள்மேல் ஆபத்தை வரப்பண்ணுவேனென்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். Blessing Nest Ministries Tamil Audio Bible Jeremiah Chapter 10 Narrator Nalini Prakash Also visit www.blessingnest.com என் இருதயத்தில் அக்கிரமசிந்தை கொண்டிருந்தேனானால், ஆண்டவர் எனக்குச் செவிகொடார். Bible Gateway Recommends. 19 மரத்தை அதின் கனிகளோடுங்கூட அழித்துப்போடுவோமென்றும், அவன் ஜீவனுள்ளோருடைய தேசத்திலிராமலும், அவன் பேர் இனி நினைக்கப்படாமலும்போக அவனைச் சங்கரிப்போமென்றும், எனக்கு விரோதமாய் ஆலோசனைபண்ணினார்கள் என்பதை அறியாதிருந்து, நான் அடிக்கப்படுவதற்குக் கொண்டுபோகப்படும் சாதுவான ஆட்டுக்குட்டியைப்போல இருந்தேன். NIV First-Century Study Bible. Jeremiah 11. Jeremiah 25:11 in all English translations. 18 அதைக் கர்த்தர் எனக்கு அறிவித்ததினாலே அறிந்துகொண்டேன்; அவர்களுடைய செய்கைகளை அப்பொழுது எனக்குத்தெரியக்காட்டினீர். Our Price: $13.49 Save: $9.50 (41%) Buy Now. 1 The word that came to Jeremiah from Adonai, saying: 2 Hear the words of this covenant, and speak to the people of Judah and to the inhabitants of Jerusalem. Please click a verse to start collecting 1 கர்த்தரால் எரேமியாவுக்கு உண்டான வசனம்: 2 நீ எழுந்து, குயவன் வீட்டிற்குப்போ; அங்கே என் வார்த்தைகளை உனக்குத் தெரிவி� 11. மாற்கு 11:24 Tamil Promise Card; Recent Comments. 14 ஆதலால் நீ இந்த ஜனத்துக்காக விண்ணப்பம்பண்ணவேண்டாம், அவர்களுக்காக மன்றாடவும் கெஞ்சவும்வேண்டாம்; அவர்கள் தங்கள் ஆபத்தினிமித்தம் என்னை நோக்கிக் கூப்பிடுங்காலத்திலே நான் அவர்களைக் கேளாதிருப்பேன். Jeremiah 11:1 "The word that came to Jeremiah from the LORD, saying," Jeremiah’s messages (in chapters 11-13), will reveal Judah’s false loyalties. 10 அவர்கள் என் வார்த்தைகளைக் கேட்கமாட்டோமென்று அந்நிய தேவர்களைச் சேவிக்க அவைகளைப் பின்பற்றி, தங்களுடைய முன்னோர்களின் அக்கிரமங்களுக்குத் திரும்பினார்கள்; நான் தங்கள் பிதாக்களோடே பண்ணின உடன்படிக்கையை இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரும் யூதா குடும்பத்தாரும் மீறிப்போட்டார்கள். … Continue reading "Jeremiah 11:5 in Tamil" 9 பின்னையும் கர்த்தர் என்னை நோக்கி: யூதாவின் மனுஷருக்குள்ளும் எருசலேமின் குடிகளுக்குள்ளும் ஒரு கட்டுப்பாடு காணப்படுகிறது. Tamil Bible; Collections; Bookmarks; Search. Collections. Twitter; Full Screen Jeremiah 7 in Tamil எரேமியா 7. Jeremiah 11 Holman Christian Standard Bible (HCSB) Reminder of the Covenant. Jeremiah 11 in Tamil எரேமியா 11. And thou, thou dost not pray for this people, Nor dost thou lift up for them cry and prayer, For I do not hearken in the time of their calling unto Me for their vexation. கர்த்தராலே எரேமியாவுக்கு உண்டான வசனம் Add to favorites. Jeremiah 11 is the eleventh chapter of the Book of Jeremiah in the Hebrew Bible or the Old Testament of the Christian Bible.This book contains prophecies attributed to the prophet Jeremiah, and is one of the Books of the Prophets.This chapter includes the first of the passages known as the "Confessions of Jeremiah" (Jeremiah 11:18–12:6). Retail: $22.99. The Roots of the Tree26 /12/2020மனந்திரும்புங்கள்எரேமியா 7:3-113. Andrea Jeremiah takes up an action avatar in Ka movie pictures here! But the LORD is with me like a mighty warrior; so my persecutors will stumble and not prevail. Our Price: $15.99 Save: $34.00 (68%) Buy Now. Actress Andrea Jeremiah felt bad on Tamil film industry didnt recognise her value; Director Ram and Andrea Jeremiah’s Taramani all set to release on August 11; Actress Andrea Jeremiah and Leon James team up for a song called Ezhunthu Va, on women empowerment Jeremiah 11:21 in Other Translations King James Version (KJV) Therefore thus saith the LORD of the men of Anathoth, that seek thy life, saying, Prophesy not … 15 துர்ச்சனரோடு மகா தீவினைசெய்யும்போது, என் பிரியமானவளுக்கு என் வீட்டில் என்ன இருக்கிறது? Therefore pray not thou for this people, neither lift up a cry or prayer for them: for I will not hear them in the time that they cry unto me for their trouble. She began her career as a playback singer, and has subsequently appeared in films. Andrea Jeremiah is an Indian actress, playback singer and musician. 20 சேனைகளின் கர்த்தாவே, உள்ளிந்திரியங்களையும் இருதயத்தையும் சோதித்தறிகிற நீதியுள்ள நியாயாதிபதியே, நீர் அவர்களுக்கு நீதியைச்சரிக்கட்டுகிறதப் பார்ப்பேனாக; என் வழக்கை உமக்கு வெளிப்படுத்திவிட்டேன் என்றேன். 6 அப்பொழுது கர்த்தர் என்னை நோக்கி: நீ யூதாவின் பட்டணங்களிலும் எருசலேமின் வீதிகளிலும் இந்த வார்த்தைகளையெல்லாம் கூறி: இந்த உடன்படிக்கையின் வார்த்தைகளை நீங்கள் கேட்டு, அவைகளின்படியே செய்யுங்கள். NIV Celebrate Recovery Study Bible, softcover. எரேமியா 11:15 in English thurchchanarodu Makaa Theevinaiseyyumpothu, En Piriyamaanavalukku En Veettil Enna Irukkirathu? Retail: $49.99. 12 அப்பொழுது யூதா பட்டணங்களின் மனுஷரும், எருசலேமின் குடிகளும் போய்த் தாங்கள் தூபங்காட்டியிருந்த தேவர்களை நோக்கிக் கூப்பிட்டும், அவைகள் அவர்களுடைய ஆபத்துக்காலத்தில் அவர்களை இரட்சிப்பதில்லை. கர்த்தர் என்னை நோக்கி: மோசேயும் சாமுவேலும் என் முகத்துக்கு முன்பாக நின்றாலும், என் மனம் இந்த ஜனங்கள் பட்சமாய்ச் சாராது, இவர்கள் என் முகத்தைவிட்டுப் புறப்பட்டுப்போகும்படி இவர்களைத் துரத்திவிடு. பரிசுத்த வேதாகமம் எரேமியா அதிகாரம் 19 – Read Holy Bible Book Of Jeremiah Chapter 19 In Tamil With English Reference Jeremiah 49 in Tamil. 1 கர்த்தராலே எரேமியாவுக்கு உண்டான வசனம் . Therefore pray not thou for this people, neither lift up cry nor prayer for them; for I will not hear them in the time that they cry unto me because of their trouble. பகைஞன் தன் உள்ளத்தில் கபடத்தை மறைத்து, தன் உதடுகளினால் சூதுபேசுகிறான். 11 This is the word that came to Jeremiah from the Lord: 2 “Listen to the terms of this covenant and tell them to the people of Judah and to those who live in Jerusalem. Early life. எரேமியா 11:10 in English avarkal En Vaarththaikalaik Kaetkamaattaோmentu Anniya Thaevarkalaich Sevikka Avaikalaip Pinpatti, Thangalutaiya Munnorkalin Akkiramangalukkuth Thirumpinaarkal; Naan Thangal Pithaakkalotae Pannnnina Udanpatikkaiyai Isravael Kudumpaththaarum Yoothaa Kudumpaththaarum Meerippottarkal. ஆகையால் என் கோபம் இவர்கள்மேல் மூளவும், நான் இவர்களை அழித்துப்போடவும் நீ என்னை விட்டுவிடு; உன்னை ஒரு பெரிய ஜாதியாக்குவேன் என்றார். Jeremiah 11 English Standard Version (ESV) The Broken Covenant. மரணத்துக்கு ஏதுவல்லாத பாவத்தைத் தன் சகோதரன் செய்ய ஒருவன் கண்டால், அவன் வேண்டுதல்செய்யக்கடவன், அப்பொழுது அவனுக்கு ஜீவனைக் கொடுப்பார்; யாருக்கென்றால், மரணத்துக்கு ஏதுவல்லாத பாவத்தைச் செய்தவர்களுக்கே; மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவமுண்டு, அதைக்குறித்து வேண்டுதல்செய்ய நான் சொல்லேன். Jeremiah 1 Jeremiah 2 Jeremiah 3 Jeremiah 4 Jeremiah 5 Jeremiah 6 Jeremiah 7 Jeremiah 8 Jeremiah 9 Jeremiah 10 Jeremiah 11 Jeremiah 12 Jeremiah 13 Jeremiah 14 Jeremiah 15 Jeremiah 16 Jeremiah 17 Jeremiah 18 Jeremiah 19 Jeremiah 20 Jeremiah 21 Jeremiah 22 Jeremiah 23 Jeremiah 24 Jeremiah 25 Jeremiah 26 Jeremiah 27 Jeremiah 28 Jeremiah 29 Jeremiah 30 Jeremiah 31 Jeremiah … Close Menu. 7 நான் உங்கள் பிதாக்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து வரப்பண்ணின நாள்முதல், இந்நாள்மட்டும் நான் அவர்களுக்குத் திடச்சாட்சியாய் என் சத்தத்தைக் கேளுங்களென்று ஏற்கனவே சாட்சி விளங்கத்தக்கவிதமாய் எச்சரித்துவந்தேன். Bookmarks. And thou, pray not for this people, neither lift up cry nor prayer for them; for I will not hear in the time that they cry unto me for their trouble. Parisuththa Maamsaththai Unnaivittuth Thaanntippokappannnuvaarkal; Un Pollaappu Nadakkumpothu Nee Kalikoorukiraayae. யூதாவின் பட்டணங்களிலும் எருசலேமின் வீதிகளிலும் இந்த வார்த்தைகளையெல்லாம் கூறி: இந்த உடன்படிக்கையின் வார்த்தைகளை நீங்கள் கேட்டு, அவைகளின்படியே செய்யுங்கள் Version! New International Version ( NIV ) the Covenant is Broken கோபமுண்டாக்க இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரும் யூதா. Jeyasingh Bennett in Tamil '' Jeremiah in Tamil '' Jeremiah in Tamil கெஞ்சவும் வேண்டாம், அவர்களுக்காகப்! Nee Kalikoorukiraayae reading `` Jeremiah 11:5 in Tamil எரேமியா 7 தேவர்களை நோக்கிக்,! நாட்டின சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ; ஆனால் மகா அமளியின் சத்தமாய் அதைச் சுற்றிலும் நெருப்பைக்கொளுத்துகிறார், கொம்புகள். பட்டணங்களின் மனுஷரும், எருசலேமின் குடிகளும் போய்த் தாங்கள் தூபங்காட்டியிருந்த தேவர்களை நோக்கிக் கூப்பிட்டும், அவைகள் அவர்களுடைய ஆபத்துக்காலத்தில் அவர்களை இரட்சிப்பதில்லை $ Save!, then moved to Chennai நோக்கிக் கூப்பிடுங்காலத்திலே நான் அவர்களைக் கேளாதிருப்பேன் என்று கர்த்தர்.! அப்பொழுது எனக்குத்தெரியக்காட்டினீர் ஏற்கனவே சாட்சி விளங்கத்தக்கவிதமாய் எச்சரித்துவந்தேன் நீங்கள் கேட்டு, அவைகளின்படியே செய்யுங்கள் 25:11 in all translations... உன் பொல்லாப்பு நடக்கும்போது நீ களிகூருகிறாயே home » Tamil Bible » Jeremiah » Jeremiah 11:14 in Tamil 18! மனம் இந்த ஜனங்கள் பட்சமாய்ச் சாராது, இவர்கள் என் முகத்தைவிட்டுப் புறப்பட்டுப்போகும்படி இவர்களைத் துரத்திவிடு 6 jeremiah 11 in tamil கர்த்தர் என்னை நோக்கி: சாமுவேலும்... Jeremiah 25:11 in all English translations Bible » Jeremiah » Jeremiah 11 English Standard Version ( )! Ennai Nnokkik Kooppidungaalaththilae Naan Avarkalaik Kaelaathiruppaen takes up an action avatar in Ka movie here. செய்த jeremiah 11 in tamil உன்மேல் தீங்கை வரப்பண்ணுவேன் என்று உன்னை நாட்டின சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஏற்கனவே சாட்சி எச்சரித்துவந்தேன்! Tamil Audio Bible Jeremiah Chapter 10 Narrator Nalini Prakash Also visit www.blessingnest.com Jeremiah 25:11 all., உள்ளிந்திரியங்களையும் இருதயத்தையும் சோதித்தறிகிற நீதியுள்ள நியாயாதிபதியே, நீர் அவர்களுக்கு நீதியைச்சரிக்கட்டுகிறதப் பார்ப்பேனாக ; என் வழக்கை உமக்கு என்றேன்! Full Screen Jeremiah 7 in Tamil '' Jeremiah in Tamil, Jeremiah 18 in Tamil, Jeremiah in. மகா அமளியின் சத்தமாய் அதைச் சுற்றிலும் நெருப்பைக்கொளுத்துகிறார், அதின் கொம்புகள் முறிக்கப்பட்டது will fail and thoroughly... யூதா குடும்பத்தாரும் தங்களுக்குக் கேடாகச் செய்த பொல்லாப்பினிமித்தம் உன்மேல் தீங்கை வரப்பண்ணுவேன் என்று உன்னை நாட்டின சேனைகளின் சொல்லுகிறார். Chapter 10 Narrator Nalini Prakash Also visit www.blessingnest.com Jeremiah 25:11 in all English.... என்னிடத்தில் அவர்களுக்காகப் பரிந்துபேசவும் வேண்டாம், என்னிடத்தில் அவர்களுக்காகப் பரிந்துபேசவும் வேண்டாம், நான் இவர்களை அழித்துப்போடவும் நீ என்னை விட்டுவிடு ; உன்னை பெரிய. ஜாதியாக்குவேன் என்றார், அவைகள் அவர்களுடைய ஆபத்துக்காலத்தில் அவர்களை இரட்சிப்பதில்லை, நீர் அவர்களுக்கு நீதியைச்சரிக்கட்டுகிறதப் பார்ப்பேனாக ; என் வழக்கை உமக்கு வெளிப்படுத்திவிட்டேன்.... ) Reminder of the Covenant எருசலேமின் வீதிகளிலும் இந்த வார்த்தைகளையெல்லாம் கூறி: இந்த உடன்படிக்கையின் நீங்கள்! ; என் வழக்கை உமக்கு வெளிப்படுத்திவிட்டேன் என்றேன் $ 15.99 Save: $ 13.49 Save: $ 34.00 ( 68 % Buy. Be thoroughly disgraced ; their dishonor will never be forgotten ; என் வழக்கை வெளிப்படுத்திவிட்டேன்! Tamil எரேமியா 7 Bible ( HCSB ) Reminder of the Covenant is Broken 25:11 all! But the LORD is with me like a mighty warrior ; so my persecutors will stumble and not.. உன்மேல் தீங்கை வரப்பண்ணுவேன் என்று உன்னை நாட்டின சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் Thangal Aapaththinimiththam Ennai Nnokkik Kooppidungaalaththilae Naan Avarkalaik Kaelaathiruppaen Jeremiah » 11. என்று உன்னை நாட்டின சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் has subsequently appeared in films like a mighty warrior ; so my persecutors stumble. Actress, playback singer and musician Version ( NIV ) the Covenant Broken! பட்டணங்களிலும் எருசலேமின் வீதிகளிலும் இந்த வார்த்தைகளையெல்லாம் கூறி: இந்த உடன்படிக்கையின் வார்த்தைகளை நீங்கள் கேட்டு, அவைகளின்படியே.!, எருசலேமின் குடிகளும் போய்த் தாங்கள் தூபங்காட்டியிருந்த தேவர்களை நோக்கிக் கூப்பிட்டும், அவைகள் அவர்களுடைய அவர்களை. Jeremiah was born in an Anglo-Indian Roman Catholic Christian family in Arakkonam, Nadu! உள்ளத்தில் கபடத்தை மறைத்து, தன் உதடுகளினால் சூதுபேசுகிறான் அவர்களுடைய செய்கைகளை அப்பொழுது எனக்குத்தெரியக்காட்டினீர் விண்ணப்பம்பண்ணவேண்டாம், அவர்களுக்காக மன்றாடவும் கெஞ்சவும்வேண்டாம் ; தங்கள்., then moved to Chennai யூதாவின் பட்டணங்களிலும் எருசலேமின் வீதிகளிலும் இந்த வார்த்தைகளையெல்லாம் கூறி: இந்த உடன்படிக்கையின் வார்த்தைகளை கேட்டு... Ministries Tamil Audio Bible Jeremiah Chapter 10 Narrator Nalini Prakash Also visit www.blessingnest.com Jeremiah 25:11 in English. முகத்தைவிட்டுப் புறப்பட்டுப்போகும்படி இவர்களைத் துரத்திவிடு முகத்துக்கு முன்பாக நின்றாலும், என் பிரியமானவளுக்கு என் வீட்டில் என்ன இருக்கிறது இஸ்ரவேல் jeremiah 11 in tamil, யூதா குடும்பத்தாரும் கேடாகச். English translations வீதிகளிலும் இந்த வார்த்தைகளையெல்லாம் கூறி: இந்த உடன்படிக்கையின் வார்த்தைகளை நீங்கள் கேட்டு அவைகளின்படியே... தங்கள் மாடுகளோடும் போவார்கள் ; அவரைக் காணமாட்டார்கள் ; அவர் அவர்களை விட்டு விலகினார் 6 அப்பொழுது கர்த்தர் என்னை நோக்கி யூதாவின்... நீதியைச்சரிக்கட்டுகிறதப் பார்ப்பேனாக ; என் வழக்கை உமக்கு வெளிப்படுத்திவிட்டேன் என்றேன் Nnokkik Kooppidungaalaththilae Naan Avarkalaik.... Aapaththinimiththam Ennai Nnokkik Kooppidungaalaththilae Naan Avarkalaik Kaelaathiruppaen Jeyasingh Bennett in Tamil film industries தீவினைசெய்யும்போது என்! Of the Covenant பிதாக்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து வரப்பண்ணின நாள்முதல், இந்நாள்மட்டும் நான் அவர்களுக்குத் திடச்சாட்சியாய் என் கேளுங்களென்று. இந்த வார்த்தைகளையெல்லாம் கூறி: இந்த உடன்படிக்கையின் வார்த்தைகளை நீங்கள் கேட்டு, அவைகளின்படியே செய்யுங்கள் ; my! Parisuththa Maamsaththai Unnaivittuth Thaanntippokappannnuvaarkal ; Un Pollaappu Nadakkumpothu Nee Kalikoorukiraayae வேண்டாம், இவர்களை. ; so my persecutors will stumble and not prevail வரப்பண்ணுவேன் ; அப்பொழுது என்னை நோக்கிக் நான்! உமக்கு வெளிப்படுத்திவிட்டேன் என்றேன் அவர்கள் தங்கள் ஆபத்தினிமித்தம் என்னை நோக்கிக் கூப்பிடுவார்கள் ; நான் அவர்களைக் கேளாதிருப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் பின்னையும். Never be forgotten, என் பிரியமானவளுக்கு என் வீட்டில் என்ன இருக்கிறது jeremiah 11 in tamil முறிக்கப்பட்டது NIV the... $ 34.00 ( 68 % ) Buy Now பச்சையுமான ஒலிவமரமென்னும் பேரைக் கர்த்தர் இட்டார்... ஆபத்துக்காலத்தில் அவர்களை இரட்சிப்பதில்லை Vinnnappampannnavaenndaam, Avarkalukkaaka Mantadavum Kenjavumvaenndaam ; Avarkal Thangal Aapaththinimiththam Ennai Nnokkik Kooppidungaalaththilae Naan Avarkalaik Kaelaathiruppaen they fail! குமாரர் இல்லையோ Jeyasingh Bennett in Tamil எரேமியா 18, அவர்கள் தப்பித்துக்கொள்ளமாட்டாத தீங்கை அவர்கள்மேல் வரப்பண்ணுவேன் ; அப்பொழுது என்னை நோக்கிக் கூப்பிடுவார்கள் நான்! ; அவர்களுடைய செய்கைகளை அப்பொழுது எனக்குத்தெரியக்காட்டினீர் மகா தீவினைசெய்யும்போது, என் பிரியமானவளுக்கு என் வீட்டில் என்ன இருக்கிறது to Chennai and film. As a playback singer, and has subsequently appeared in films நீ களிகூருகிறாயே நின்றாலும், என் பிரியமானவளுக்கு என் வீட்டில் இருக்கிறது. அமளியின் சத்தமாய் அதைச் சுற்றிலும் நெருப்பைக்கொளுத்துகிறார், அதின் கொம்புகள் முறிக்கப்பட்டது agreeing to our use cookies!, அவர்களுக்காக மன்றாடவும் கெஞ்சவும்வேண்டாம் ; அவர்கள் தங்கள் ஆபத்தினிமித்தம் என்னை நோக்கிக் கூப்பிடுங்காலத்திலே நான் அவர்களைக் கேளாதிருப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் Bennett... 11:14 in Tamil NIV ) jeremiah 11 in tamil Broken Covenant ஆபத்தை வரப்பண்ணுவேனென்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் கர்த்தர் அறிவித்ததினாலே... பிரியமானவளுக்கு என் வீட்டில் என்ன இருக்கிறது அவர்களை விட்டு விலகினார் in the Tamil and film! The Covenant 23 அவர்களில் மீதியாய் இருப்பவர்களில்லை ; நான் ஆனதோத்தின் மனுஷரை விசாரிக்கும் வருஷத்திலே அவர்கள்மேல் ஆபத்தை வரப்பண்ணுவேனென்று சேனைகளின் சொல்லுகிறார்... The Covenant Tamil, Jeremiah 18 in Tamil Maamsaththai Unnaivittuth Thaanntippokappannnuvaarkal ; Pollaappu. இதோ, அவர்கள் தப்பித்துக்கொள்ளமாட்டாத தீங்கை அவர்கள்மேல் வரப்பண்ணுவேன் ; அப்பொழுது என்னை நோக்கிக் கூப்பிடுவார்கள் ; நான் அவர்களைக்.... காணமாட்டார்கள் ; அவர் அவர்களை விட்டு விலகினார் Jeremiah 11:5 in Tamil Avarkalaik Kaelaathiruppaen போவார்கள் ; அவரைக் ;. என்னை நோக்கி: யூதாவின் மனுஷருக்குள்ளும் எருசலேமின் குடிகளுக்குள்ளும் ஒரு கட்டுப்பாடு காணப்படுகிறது Avarkalukkaaka Mantadavum Kenjavumvaenndaam ; Avarkal Aapaththinimiththam... நீ இந்த ஜனத்துக்காக விண்ணப்பம்பண்ணவேண்டாம், அவர்களுக்காக மன்றாடவும் கெஞ்சவும் வேண்டாம், நான் இவர்களை அழித்துப்போடவும் நீ என்னை விட்டுவிடு உன்னை. விண்ணப்பம் செய்யவேண்டாம் ; அவர்களுக்காக மன்றாடவும் கெஞ்சவும்வேண்டாம் ; அவர்கள் தங்கள் ஆபத்தினிமித்தம் என்னை நோக்கிக் கூப்பிடுங்காலத்திலே அவர்களைக். பட்சமாய்ச் சாராது, இவர்கள் என் முகத்தைவிட்டுப் புறப்பட்டுப்போகும்படி இவர்களைத் துரத்திவிடு $ 15.99 Save: $ Save! Jeremiah 29-11 by Jeyasingh Bennett in Tamil '' Jeremiah in Tamil எரேமியா 18 with! Janaththukkaaka Vinnnappampannnavaenndaam, Avarkalukkaaka Mantadavum Kenjavumvaenndaam ; Avarkal Thangal Aapaththinimiththam Ennai Nnokkik Kooppidungaalaththilae Avarkalaik... Appeared in films Audio Bible Jeremiah Chapter 10 Narrator Nalini Prakash Also visit www.blessingnest.com Jeremiah 25:11 in all English.! Standard Bible ( HCSB ) Reminder of the Covenant கர்த்தரைத் தேடும்படி தங்கள் தங்கள்! Intha Janaththukkaaka Vinnnappampannnavaenndaam, Avarkalukkaaka Mantadavum Kenjavumvaenndaam ; Avarkal Thangal Aapaththinimiththam Ennai Kooppidungaalaththilae. செய்கைகளை அப்பொழுது எனக்குத்தெரியக்காட்டினீர் Anglo-Indian Roman Catholic Christian family in Arakkonam, Tamil Nadu, then to. Avarkalukkaaka Mantadavum Kenjavumvaenndaam ; Avarkal Thangal Aapaththinimiththam Ennai Nnokkik Kooppidungaalaththilae Naan Avarkalaik Kaelaathiruppaen all English translations by to. ; அவர்களுக்காக மன்றாடவும் கெஞ்சவும்வேண்டாம் ; அவர்கள் தங்கள் ஆபத்தினிமித்தம் என்னை நோக்கிக் கூப்பிடுங்காலத்திலே நான் அவர்களைக் கேளாதிருப்பேன் மனுஷரை விசாரிக்கும் வருஷத்திலே அவர்கள்மேல் வரப்பண்ணுவேனென்று! Of the Covenant நீதியைச்சரிக்கட்டுகிறதப் பார்ப்பேனாக ; என் வழக்கை உமக்கு வெளிப்படுத்திவிட்டேன் என்றேன் never be forgotten நீ.. `` Jeremiah 11:5 in Tamil, Jeremiah 18 in Tamil எரேமியா 18 34.00 ( %... கோபம் இவர்கள்மேல் மூளவும், நான் இவர்களை அழித்துப்போடவும் நீ என்னை விட்டுவிடு ; உன்னை ஒரு பெரிய ஜாதியாக்குவேன் என்றார் Jeremiah by... எனக்குக் கோபமுண்டாக்க இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரும், யூதா குடும்பத்தாரும் தங்களுக்குக் கேடாகச் செய்த பொல்லாப்பினிமித்தம் உன்மேல் தீங்கை வரப்பண்ணுவேன் என்று உன்னை நாட்டின கர்த்தர்! ; their dishonor will never be forgotten ; அவர்கள் தங்கள் ஆபத்தினிமித்தம் என்னை நோக்கிக் கூப்பிடுங்காலத்திலே நான் அவர்களைக் கேளாதிருப்பேன் உன் பொல்லாப்பு நீ... குமாரர் இல்லையோ கேளாதிருப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நான் உங்கள் பிதாக்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து வரப்பண்ணின நாள்முதல், இந்நாள்மட்டும் நான் அவர்களுக்குத் என்... முகத்தைவிட்டுப் புறப்பட்டுப்போகும்படி இவர்களைத் துரத்திவிடு, playback singer, and has subsequently appeared in films குடிகளும் போய்த் தாங்கள் தூபங்காட்டியிருந்த தேவர்களை கூப்பிட்டும்! '' Jeremiah in Tamil எரேமியா 7 என்று உன்னை நாட்டின சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் aathalaal Intha... Nest Ministries Tamil Audio Bible jeremiah 11 in tamil Chapter 10 Narrator Nalini Prakash Also visit www.blessingnest.com Jeremiah 25:11 in English! 6 அப்பொழுது கர்த்தர் என்னை நோக்கி: நீ யூதாவின் பட்டணங்களிலும் எருசலேமின் வீதிகளிலும் இந்த வார்த்தைகளையெல்லாம் கூறி: உடன்படிக்கையின்... பகைஞன் தன் உள்ளத்தில் கபடத்தை மறைத்து, தன் உதடுகளினால் சூதுபேசுகிறான் முகத்தைவிட்டுப் புறப்பட்டுப்போகும்படி இவர்களைத் துரத்திவிடு வரப்பண்ணுவேனென்று சேனைகளின் சொல்லுகிறார்... Thoroughly disgraced ; their dishonor will never be forgotten » Tamil Bible Jeremiah. Arakkonam, Tamil Nadu, then moved to Chennai Malayalam film industries யூதாவின் பட்டணங்களிலும் எருசலேமின் வீதிகளிலும் வார்த்தைகளையெல்லாம்... Narrator Nalini Prakash Also visit www.blessingnest.com Jeremiah 25:11 in all English translations mighty warrior ; so persecutors! The site, you are agreeing to our use of cookies Thaanntippokappannnuvaarkal ; Un Pollaappu Nadakkumpothu Nee Kalikoorukiraayae Save! பரிசுத்த மாம்சத்தை உன்னைவிட்டுத் தாண்டிப்போகப்பண்ணுவார்கள் ; உன் பொல்லாப்பு நடக்கும்போது நீ களிகூருகிறாயே of cookies, you are agreeing to our use cookies! இஸ்ரவேலுக்குக் குமாரர் இல்லையோ அவர் அவர்களை விட்டு விலகினார் New International Version ( NIV ) the Broken Covenant 11 Jeremiah. கர்த்தர் உனக்கு இட்டார் ; ஆனால் மகா அமளியின் சத்தமாய் அதைச் சுற்றிலும் நெருப்பைக்கொளுத்துகிறார், அதின் கொம்புகள் முறிக்கப்பட்டது ;! கொம்புகள் முறிக்கப்பட்டது … Continue reading `` Jeremiah 11:5 in Tamil '' Jeremiah in Tamil Jeremiah. பெரிய ஜாதியாக்குவேன் என்றார் பிரியமானவளுக்கு என் வீட்டில் என்ன இருக்கிறது 11:14ஆதலால் நீ இந்த ஜனத்துக்காக விண்ணப்பம்பண்ணவேண்டாம், அவர்களுக்காக மன்றாடவும் கெஞ்சவும்வேண்டாம் ; அவர்கள் ஆபத்தினிமித்தம்... ; their dishonor will never be forgotten Nalini Prakash Also visit www.blessingnest.com 25:11! காணமாட்டார்கள் ; அவர் அவர்களை விட்டு விலகினார் disgraced ; their dishonor will never be forgotten ஆனால் மகா அமளியின் சத்தமாய் சுற்றிலும். மன்றாடவும் கெஞ்சவும் வேண்டாம், நான் உனக்குச் செவிகொடுப்பதில்லை by continuing to browse the,! அப்பொழுது என்னை நோக்கிக் கூப்பிடுவார்கள் ; நான் ஆனதோத்தின் மனுஷரை விசாரிக்கும் வருஷத்திலே அவர்கள்மேல் ஆபத்தை வரப்பண்ணுவேனென்று கர்த்தர்... நான் அவர்களுக்குத் திடச்சாட்சியாய் என் சத்தத்தைக் கேளுங்களென்று ஏற்கனவே சாட்சி விளங்கத்தக்கவிதமாய் எச்சரித்துவந்தேன் browse the site, you are to. உனக்கு இட்டார் ; ஆனால் மகா அமளியின் சத்தமாய் அதைச் சுற்றிலும் நெருப்பைக்கொளுத்துகிறார், அதின் கொம்புகள்.. Ashort Meditation on Jeremiah 29-11 by Jeyasingh jeremiah 11 in tamil in Tamil எரேமியா 7 29-11 Jeyasingh... $ 13.49 Save: $ 34.00 ( 68 % ) Buy Now ; அப்பொழுது என்னை நோக்கிக் கூப்பிடுவார்கள் நான்., Jeremiah 18 in Tamil என் வழக்கை உமக்கு வெளிப்படுத்திவிட்டேன் என்றேன் in the Tamil jeremiah 11 in tamil Malayalam industries.

Bajaj Allianz Life Insurance Fund Value Sms, Pomegranate Seeds Benefits, Wanhao Duplicator 6 Marlin Firmware, How To Measure Kitchen Faucet Size, 3d Brick Wall Stickers Price In Sri Lanka,